Forte Narvik gikk med 45 millioner kroner i overskudd i 2020. – Det gir oss styrke til fortsatt satsing på reiseliv og bolyst, sier Roger Bergersen.

Sparebanken Narvik etablerte Stiftelsen Forte Narvik som et allmennyttig, det vil si samfunnsnyttig selskap. Formålet er å bidra til arbeidsplasser og bolyst i regionen. En gevinst eller overskudd, som i 2020, skal gå tilbake til samfunnsnyttige formål. Det er som en lukket sirkel; det er ikke anledning til å ta utbytte.

God avkastning

Nå 10 år etter etableringen er Forte Narviks strategi langsiktig satsing på reiseliv og bolyst. IT-selskapet Funn AS og forskningsselskapet Norut Narvik (nå Sintef Narvik) er solgt, og Forte Narvik har også redusert sin eierandel i LNG-selskapet Naturgass Nord AS.

Forte Narvik er til sammen tilført ca. 300 MNOK fordelt på 10 år. Den samlede avkastingen på investeringene som er gjort er nå meget god og reinvesteres i henhold til det samfunnsnyttige formålet.

  • Salget av Funn og Norut var i tråd med formålet. Den nye eieren av Funn, Mimir Bidco AS, er kapitalsterk og har videreført den nasjonale vekststrategien, med konsernledelse i Narvik. Og Norut er blitt en del av Norges sterkeste forskningsmiljø Sintef; som kan gi god vekstmulighet. Vi var de rette eierne i sin tid. Men nå kunne andre bedre løfte disse selskapene videre, sier Roger Bergersen.

God avkastning

Pr. nå er Forte eier og medeier av Narvikfjellet AS, Narvikfjellet Allmenn AS, Visit Narvik AS, Byheisen Narvik AS, Polar Park AS og eierseksjoner i Det 4. hjørnet. Gjennom eierskapet i Narvikfjellet er Forte også involverte i arbeidet for et arktisk VM alpint.

Selskap som Visit Narvik og Polar Park fikk gode pluss i 2020. Men det var en vesentlig gevinst ved salget av Funn som bidro til det store overskuddet i det konsoliderte Forte-regnskapet i 2020. Forte eide Funn AS i 7 år.

  • Også i denne Covid 19-tida er Forte tilført en andel av bankens overskudd. En god avkastning på investeringen i Funn AS gjør at vi med styrke kan opprettholde investerings-takten i bedriftene og i Narvikfjellet, og etter hvert sette selskapene der i posisjon til å bli selvgående, sier Roger Bergersen, direktør i Forte Narvik.

Bygger overnatting

For tida pågår utbygging av overnattingstilbud i Narvikfjellet. Utleiehytter vil være klare for markedet fra nyåret, i regi av datterselskapet Narvikfjellet Feriepark.

Eksterne investorer med alpinist Leif Kristian Nestvold Haugen i spissen, har kjøpt et areal for å bygge 10 hytter for salg.
I tillegg: Nordic/Holmøy bygger et leilighetshotell på den gamle Skistua-tomta, et hotell som også vil bli drevet av Narvikfjellet.
I sum øker dette potensialet for at Narvikfjellet «litt lenger fram i veien» kan drives i balanse.

  • Vi er fortsatt i en tung investeringsperiode. Akkurat nå bygges vei, vann og avløp i området, og om få uker plasseres 9 nytter og ei badstue like ved Narvikhytta som da blir til Camp 291, forteller Ragnar Norum.

To ansatte

Han er sammen med Roger Bergersen eneste ansatte i Forte – og de jobber begge tett opp imot porteføljebedriftene. Overordnet er Forte Narvik en Stiftelse som eier Forte Narvik Holding AS hvor virksomheten administreres fra. Aksjene er fordelt på tre ulike fondsselskap, med ulike samfunnsnyttige formål.

Alle selskapene er regnskapsmessig konsolidert i et «Stiftelsen Forte Narvik-konsern», og det her er overskuddet er på vel 45 millioner kroner. Sum egenkapital er vel 200 mill. kroner.