- for økonomisk vekst i regionen!
 
Ragnar Norum og Roger Bergersen
 

Om oss

Forte Narvik - eier og vekstskaper. Forte Narvik er en stiftelse etablert av Sparebanken Narvik sommeren 2011, med ett klart allmennyttig formål: Å bidra til vekst i Narvikregionen.

Stiftelsen skal gjennom tilhørende investeringsselskap «sette kapitalen i bevegelse».

Et holdingselskap, Forte Narvik Holding AS, og tre fondsselskap ble etablert høsten 2011 og har i 2016 to ansatte. November 2011 tiltrådte Roger Bergersen som daglig leder for investeringsselskapene - og som sekretær for stiftelsen. Høsten 2014 ble Ragnar Norum ansatt som investeringsanalytiker

Forte Narvik kan gå inn med aksjekapital i virksomheter - og skal utøve aktivt, langsiktig og tålmodig eierskap. Det stilles krav til avkastning, slik at pengene kan reinvesteres og påny senere bidra til verdiskaping.

Forte Narvik skal bidra til mer lokalt og regionalt eierskap og sterkere kompetansemiljø - og over tid til en enda mer attraktiv Narvikregionen.

I første omgang avsatte banken 65 millioner kroner til formålet. Forstanderskapet 2012 avsatte ytterligere 30 millioner kroner. Pr 30.04.16 er det tilført ca 200 millioner kroner.

Intensjonen er at en andel av senere års bankoverskudd kan avgis til samme formål.

 

Portefølje:                                     Selskap:               Eierandel:

Funn _logo -300x 138 Funn AS 100%
Naturgass _logo 21 Naturgass Nord AS 51%
Norutlogo Norut Narvik AS 25%
Visitnarvik Visit Narvik AS 66%
Polarpark Polar Park AS 75%
Logo Narvikfjellet Eiendom Narvikfjellet Eiendom AS 50.01%
  Astafjord Industrier AS 35.71%
     
Andre investeringer:    
Bunnlogo Forskningsparken i Narvik AS 7.01%
Narvikkapital Narvik Kapital AS 20.36%

 

Forte Narvik har vært byggherre av- og eier to seksjoner i "Det 4. hjørnet" på Narvik Torv.


Overordnede prinsipper og retningslinjer or stiftelsens investeringer


Fastsatt av styret i Stiftelsen Forte Narvik 3. mars 2016
Forte Narvik har som allmennyttig formål å bidra til en langsiktig regional vekst i Narvik, Ofoten og Sør-Troms gjennom investeringer i næringsvirksomhet.
Investeringene skal tjene dette allmennyttige formålet. Det gjelder både i sum – på portefølje-basis, og for den enkelte portefølje-investering.

Målet om langsiktig regional vekst omfatter bl. a. følgende:
- Stiftelsen skal bidra til økt lokal verdiskaping
- Stiftelsen skal bidra til bolyst, trivsel og aktivitet i regionen
- Stiftelsen skal bidra til mer regionalt eierskap
- Stiftelsen skal bidra til å gjøre regionen attraktiv

Investeringene skal legge til rette for at annen aktivitet og virksomhet kan fostres og vokse; en tjenende funksjon som bygger opp under regionens verdiskaping, økt BLP(bruttolokalprodukt).

Stiftelsen skal ha et langsiktig investeringsperspektiv. Investeringene er industrielt innrettet – ikke finansielle. Dette blir kombinert med utøvelse av aktiv eierskap i porteføljeselskapene.
Det stilles avkastningskrav etter en konkret vurdering av hver enkelt investering, bl. a. etter en vurdering av investeringens forventede betydning for realiseringen av Stiftelsens formål. På porteføljenivå skal realavkastningen over tid være positiv.

Stiftelsen skal sette kapitalen i arbeid gjennom et aktivt og kompetent eierskap.
- Stiftelsen vektlegger modne forretningsideer eller modne virksomheter.
Såkorninvesteringer, særlig i forskningsbasert virksomhet, vil unntaksvis kunne falle innenfor rammen av allmennyttige formål og være aktuelle.
- Investeringer i næringer hvor regionen har særskilte fortrinn skal prioriteres – som Reiseliv, Logistikk og Teknologi.
- Investeringer innen kultur, idrett og rekreasjon, vil også kunne være aktuelle fordi det bidrar til bolyst og trivsel som er vesentlig for regionens attraktivitet
- Hver enkelt investering skal styres av egne styrer.
- Avkastning kreves – og skal reinvesteres i allmennyttige formål.
- Ansatte og tillitsvalgte som er engasjert i eller for Stiftelsen, skal være kjent med og bidra til oppfyllelse av Stiftelsens overordnede formål, og er forpliktet til å utøve sin gjerning og utføre sitt oppdrag i samsvar med Forte Narviks prinsipper for God Virksomhetsstyring.

Stiftelsen rapporterer hhv årsregnskap og status virksomheten på Sparebanken Narvik sin generalforsamlings vintermøte og høstmøte.

 

 

 
design: Rekyl Reklame AS • publiseringsløsning: Funn IT AS